دوشنبه 10 آبان‌ماه سال 1389

زندگی

زندگی یک بازی درد آور است       زندگی یک اول بی اخر است

زندگی کردیم و اما باختیم            کاخ خود را روی دریا ساختیم

لمس باید کرد این اندوه را             با کمر باید کشید این کوه را

زندگی را با همین غمها خوشست    با همین بیش و همین کم ها خوش است

باختیم و هیچ شاکی نیستیم           بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم!!