دوشنبه 8 آذر‌ماه سال 1389

باران

نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از جنش زمینم خوب میدانم 

که گل در عقد زنبور است و اما یک طرف سودای بلبل  

یک طرف خال لب پروانه را هم دوست می دارد 

من از جنس زمینم خوب می دانم اینجا جمعه بازار است 

و دیدم عشق را در بسته های زرد و کوچک هدیه می دادند 

در اینجا قدر نشناسند مردم....... 

 

نیا باران.