جمعه 6 اسفند‌ماه سال 1389

تو

هرکه گدای در مشکوی توست             پادشاست

شه که به همسایگی کوی توست        چون گداست

باغ جهان موسم اردیبهشت                 یا بهشت

گر نه ثناخوان گل روی توست               بی صفاست

نرگس گلزار جنان هر که گفت              یا شنفت

این که چو چشمان بی آهوی توست   بی حیاست

سرو شنیدم که قد آراسته                 خاسته

مدعی قامت دلجوی توست               بد اداست

رحم کن ای دیده رخ زرد من               درد من

گرنه امیدیش به داروی توست          بی دواست 

                                                                                مهی اخوان ثالث 

 

دوستان منتظر آپ های بعدی باشید!! 

the king is returned!!!!!!