سه‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1389

دل من

دل من کودک ابلهی ست که می خواهد و صدبار;

تا نگیرد پای می کوبد و اشک می فشاند.

این همچو داغ عمیق غربتی ست در میان وطنم که بر دل من کوفته اند

و تا جهان باقی ست خواهد بود.

در آیینه می بینم رشد کرده امگرچه دلم می خواهد و هزار بار....

کاش می شد جایی در کنار چشمه ای رهایش کنم دور,

تا برود و جهان نیز به یکباره از من فرو ریزد.

تیری بر دو نشان ونیز اندوهی دو چندان.

خیال آرام شدن بر من آسان نیست;آنگونه که نفسی نرم به سینه

فرو برم و آسوده سر بر بالشی بنهم که

می دانم خواب,حجمش را درون خنکای لطیف آن,نهان کرده است

و بیدار شدنم پر آرامش و بی رنج خواهد بود. 

                             

                                                                         از دستنوشته های اشوزدنگهه