پنج‌شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1389

لیست خرید

پوتین برای سربازان جدید 

 

نان 

 

نفت یه پیت 

 

اسلحه به تعداد کافی 

  

 اتاق بازجویی نم کشیده

 

 

 دست بند ده عدد

 

پول برق را باید بدهیم پول اب را جدا 

   

پول گاز را باید بدهیم 

دوبله پارک نکنیم!!  

 

و دیگر هیچ!!!!!!