شنبه 20 آذر‌ماه سال 1389

باران۲

بیا باران
زمین جای قشنگی نیست من از جنس زمینم خوب میدانم
سیاهی ها همه پوشیده این جا را
دورویی جای یکرنگی ، وفا ، مهربانی ها، صداقت گرچه اندک اما
سیاهی ها سیاهی ها.... بیداد میکند اینجا
از ازل این گونه بودست، خوب میدانم ...
بیا بشور این سیاهی را
نفس تنگ است
بیاور نور را با خود.....
بیا باران